Javni dokumenti


Registar ugovora i okvirnih sporazuma- GKL Rijeka vodi i ažurira Registar ugovora i okvirnih sporazuma na Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN).

Zapisnici i odluke kazališnog vijeća (MS word i Adobe PDF format):

Zapisnik s konstituirajuće sjednice kazališnog vijeća (28. Studenog 2011.)
Zapisnik 2. sjednice kazališnog vijeća (2012.)
Zapisnik 3. sjednice kazališnog vijeća (2012.)
Zapisnik 4. sjednice kazališnog vijeća (2012.)
Zapisnik 5. sjednice kazališnog vijeća (2012.)
Zapisnik 6. sjednice kazališnog vijeća (2012.)
Zapisnik 7. sjednice kazališnog vijeća (2013.)
Zapisnik 8. sjednice kazališnog vijeća (2013.)
Zapisnik 9. sjednice kazališnog vijeća (2013.)
Zapisnik 10. sjednice kazališnog vijeća (2013.)
Zapisnik 11. sjednice kazališnog vijeća (2013.)
Zapisnik 12. sjednice kazališnog vijeća (2013.)
Zapisnik 13. sjednice kazališnog vijeća (2014.)
Zapisnik 14. sjednice kazališnog vijeća (2014.)
Zapisnik 15. sjednice kazališnog vijeća (2014.)
Zapisnik 16. sjednice kazališnog vijeća (2014.)
Zapisnik 17. sjednice kazališnog vijeća (2014.)
Zapisnik 18. sjednice kazališnog vijeća (2014.)
Zapisnik 19. sjednice kazališnog vijeća (2014.)
Zapisnik 20. sjednice kazališnog vijeća (2015.)
Zapisnik 21. sjednice kazališnog vijeća (2015.)
Zapisnik 22. sjednice kazališnog vijeća (2015.)
Zapisnik 23. sjednice kazališnog vijeća (2015.)
Zapisnik 24. sjednice kazališnog vijeća (2015.)
Zapisnik 25. sjednice kazališnog vijeća (2015.)
Zapisnik 26. sjednice kazališnog vijeća (2015.)
Obrazloženje 26. sjednice kazališnog vijeća (2015.)
Zapisnik s konstituirajuće sjednice kazališnog vijeća (15. Prosinca 2015.)
Zapisnik 2. sjednice kazališnog vijeća (2016.)
Zapisnik 3. sjednice kazališnog vijeća (2016.)
Obrazloženje. sjednice kazališnog vijeća (2016.)
Zapisnik 4. sjednice kazališnog vijeća (2016.)
Zapisnik 5. sjednice kazališnog vijeća (2016.)
Zapisnik 6. sjednice kazališnog vijeća (2016.)
Zapisnik 7. sjednice kazališnog vijeća (2016.)
Zapisnik 8. sjednice kazališnog vijeća (2016.)
Zapisnik 9. sjednice kazališnog vijeća (2016.)
Zapisnik 10. sjednice kazališnog vijeća (2016.)
Zapisnik 11. sjednice kazališnog vijeća (2016.)
Zapisnik 12. sjednice kazališnog vijeća (2016.)
Zapisnik 13. sjednice kazališnog vijeća (2017.)
Zapisnik 14. sjednice kazališnog vijeća (2017.)
Zapisnik 15. sjednice kazališnog vijeća (2017.)
Zapisnik 16. sjednice kazališnog vijeća (2017.) strana 1
Zapisnik 16. sjednice kazališnog vijeća (2017.) strana 2
Zapisnik 17. sjednice kazališnog vijeća (2017.)
Zapisnik 18. sjednice kazališnog vijeća i Odluke (2017.)
Zapisnik 19. sjednice kazališnog vijeća i Obrazloženje (2017.)
Zapisnik 20. sjednice kazališnog vijeća (2017.)
Zapisnik 21. sjednice kazališnog vijeća
Zapisnik 22. sjednice kazališnog vijeća
Zapisnik 23. sjednice kazališnog vijeća i odluke sa 24. sjednice
Zapisnik 24. sjednice kazališnog vijeća (2018.)
Zapisnik 25. sjednice kazališnog vijeća (2018.)
Zapisnik 26. sjednice kazališnog vijeća (2018.)
Odluke 27. sjednice kazališnog vijeća (2018.)
Zapisnik 27. sjednice kazališnog vijeća (2019.)
Odluke 28. sjednice kazališnog vijeća (2019.)
Zapisnik 28. sjednice i odluke 29. sjednice kazališnog vijeća (2019.)
Zapisnik 29. sjednice i odluke 30. sjednice kazališnog vijeća (2019.)
Zapisnik 30. sjednice kazališnog vijeća (2019.)
Zapisnik 31. sjednice kazališnog vijeća (2019.)
Zapisnik 32. sjednice
Zapisnik 33. sjednice i odluke 34. sjednice kazališnog vijeća
Zapisnik 34. sjednice i odluke 35. sjednice kazališnog vijeća
Zapisnik 35. sjednice kazališnog vijeća
Zapisnik konstituirajuće sjednice kazališnog vijeća (2020.)
Odluka o usvajanju godišnjeg proračuna sa 2. sjednice (2020.)
Odluka o usvajanju pravilnika sa 2. sjednice (2020.)
Zapisnik sa 2. sjednice (2020.)
Odluka o usvajanju programskog izvješća za prvi kvartal (2020.)
Zapisnik sa 3. sjednice (2020.)

Zapisnik sa 4. sjednice kazališnog vijeća (2020.)
Odluka o usvajanju programskog izvješća za 2020.
Odluka o usvajanju financijskog izvješća za 2020.

Zapisnik sa 5. sjednice kazališnog vijeća (2020.)
Odluka o usvajanju programskog i financijskog izvješća od 1.1. do 30.06. 2020.

Zapisnik sa 6. sjednice kazališnog vijeća (2020.)
Odluka – Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada GKL Rijeka
Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna Programa rada GKL Rijeka za 2020. godinu
Odluka o usvajanju rasporeda dijela viška iz 2019. godine
Odluka o usvajanju Rebalansa I. Financijskog plana za 2020. godinu
Zapisnik sa 7. sjednice kazališnog vijeća (2020.)
Zapisnik sa 8. sjednice kazališnog vijeća (2020.)
Odluka o usvajanju programskog i financijskog izvješća za sezonu 2019/2020
Odluka o usvajanju programskog i financijskog izvješća za period 1.1. do 30.09.2020.

Odluka Kazališnog vijeća o usvajanju Rebalansa II Financijskog plana za 2020. godinu
Odluka Kazališnog vijeća o usvajanju preraspodjele nagrade Primorsko goranske županije i donacije KC Travno u 2020. godini
Prijedlog o prihvaćanju rasporeda nagrade Primorsko-goranske županije, te donacije Kulturnog centra Travno (Ur.Br.: 152/1-20)
Odluka Kazališnog vijeća o usvajanju Godišnjeg programa rada

Zapisnik sa 9. sjednice kazališnog vijeća (2020.)

Zapisnik sa 10. sjednice kazališnog vijeća (2020.)
Odluka Kazališnog vijeća o usvajanju prijedloga financijskog plana za 2021.g.
Odluka Kazališnog vijeća o usvajanju Godišnjeg programa rada za 2021.g.
Odluka o izmjenama i dopunama godišnjeg programa za 2020.g.
Odluka o usvajanju plana nabave za 2021.g.
Odluka o usvajanju raspodijele dijela viška iz 2019.g.
Odluka o usvajanju rebalansa II. financijskog plana za 2020.g.
Odluka o razvrstavanju dugotrajne imovine

Zapisnik s 11. sjednice kazališnog vijeća
Odluka o usvajanju programskog i financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020.
Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna za 2020. i obrazloženje izvršenja financijskog plana za 2020.
Odluka o usvajanju programskog i financijskog izvješća za razdoblje od 1.1. do 31.3.2021. godine Odluka o rasporedu viška 2020. godine

Zapisnik sa 12. sjednice kazališnog vijeća održane 1. veljače 2021. godine

Zapisnik sa 13. sjednice kazališnog vijeća održane 12. travnja 2021. godine
Odluka o usvajanju II. izmjene plana nabave za 2021. godinu
Odluka o rasporedu dijela viška iz 2020. godine
Odluka o usvajanju Programskog i Financijskog izvješća GKL Rijeka za razdoblje od 1.1 do 30.6.2021
Zapisnik sa 14. sjednice kazališnog vijeća održane 21. svibnja 2021. godine

Zapisnik sa 15. sjednice kazališnog vijeća održane 12. srpnja 2021. godine
Odluka o rasporedu dijela viška iz 2020. godine
Zapisnik sa 16. sjednice kazališnog vijeća održane 27. rujna 2021. godine
Odluka o usvajanju programskog i financijskog izvješća sezone 2020/2021
Zapisnik sa 17. sjednice kazališnog vijeća održane 11. listopada 2021. godine

Zapisnik sa 18. sjednice kazališnog vijeća održane 15. listopada 2021. godine

Odluke 19. sjednica KV
Odluke 20. sjednica KV
Zapisnik 19. sjednice kazališnog vijeća održane 13. prosinca 2021. godine

Zapisnik i odluka 20. sjednice kazališnog vijeća održane 31. siječnja 2022. godine

Odluka o izboru kandidata za mjesto majstora tona
Odluka o imenovanju odgovorne osobe za elektronički unos i ažuriranje podataka

Zapisnik i odluke 23. sjednice kazališnog vijeća održane 27. svibnja 2022. godine

Odluka o dvojnim cijenama

Preostali javni dokumenti (MS word i Adobe PDF format):

Katalog informacija
Zahtjev za pristup informacijama
Odluka – zaštita osobnih podataka
Statut
Programsko izvješće za 2014. godinu
Programsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2015. godine
Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja
Izjava o sukobu interesa u javnoj nabavi
Poziv na 3. sjednicu kazališnog vijeća
Programsko izvješće 2015
Obavijest o sjednicama kazališnog vijeća (najava 4. sjednice)
Audicija za glumca – lutkara (m)
Programsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. godine
Obavijest o sjednici 26. travnja 2016.
Obavijest o sjednici 23. svibnja 2016.
Obavijest o sjednici 11. srpnja 2016.
Programsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
Obavijest o sjednici 13. rujna 2016.
Obavijest o sjednici 6. listopada 2016.
Programsko izvješće za sezonu 2015./2016.
Programsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine
Obavijest o sjednici 28. studenog 2016.
Obrazloženje sezona 2015/2016
Obavijest o sjednici 28. prosinca 2016.
Obavijest o sjednici 30. siječnja 2017.
Obavijest o sjednici 21. veljače 2017.
Odluka o donošenju pravilnika o radu
Obavijest o sjednici 20. lipnja 2017.
Obavijest o sjednici 7. srpnja 2017.
Programsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine
Programsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 31. lipnja 2017. godine
Obavijest o sjednici 15. rujna 2017.
Obavijest o sjednici 9. listopada 2017.
Sezonsko izvješće sezona 2016. – 2017.
Programsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2017. godine
Programsko izvješće sezona 2016. – 2017.
Obavijest o sjednici 22. prosinca 2017.
Obavijest o sjednici 19. siječnja 2018.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (CSV format)
Obavijest o sjednici 30. siječnja 2018.
Programski izvještaj za 2017. godinu
Obavijest o sjednici 28. svibnja 2018.
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka – dodatak
Obavijest o sjednici 10. srpnja 2018.

Obavijest o sjednici 10. listopada 2018.
Programsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2018. godine
Obavijest o sjednici 18. prosinca 2018.
Godisnji program rada GKL za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.g.
I. Izmjene Godisnjeg programa rada za 2018.g.
Obavijest o sjednici 8. siječnja 2019.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Programsko izvješće 1.1.-31.12.2018.
Programsko izvješće 1.1.-31.3.2019.
Obavijest o sjednici 10. travnja 2019
Obavijest o sjednici 15. svibnja 2019
Obavijest o sjednici 11. lipnja 2019
Obavijest o sjednici 10. srpnja 2019
Programsko izvješće 1.1. -30. 6. 2019
Obavijest o sjednici 10. listopada
Sezonsko izvješće 2018.-2019.
Programsko izvješće 1.1.-30.9.2019.
Programsko izvješće za sezonu 2018-2019
Obrazloženje kazališnog vijeća
Obavijest o sjednici 9. prosinca
Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave
Prilog 1: Ponudbeni list
Prilog 2: Troškovnik
Prilog 3: Izjava o integritetu
Odluka o poništenju poziva za dostavu ponuda
Ponovljeni poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Programsko izvješće za razdoblje 1.1.-31.12.2019. godine
Obavijest o sjednici 3. ožujka 2020.
Obavijest o sjednici 6. ožujka 2020.
Obavijest o sjednici 10. travnja 2020.
Programsko izvješće za razdoblje 1.1.-31.3.2020. godine
Obavijest o sjednici 8. svibnja 2020.
Natjecaj za radno mjesto „voditelj/ica računovodstva” 25. lipnja 2020.”
Obavijest o sjednici 30. lipnja 2020.

Procedura ostvarivanja, praćenja, naplate i korištenja prihoda i primitaka
Obrazloženje usvajanja Programskog i Financijskog izvješća za 2020.
Obavijest o sjednici 09. srpnja 2020.
Obavijest o sjednici 16. srpnja 2020.
Natječaj za radno mjesto „stručni/a suradnik/ca za pravne poslove” 16. srpnja 2020.”
Programsko izvješće za razdoblje 1.1.-30.6.2020.g.
Natjecaj za radno mjesto „regulater/ica tona i rasvjete” 06. kolovoza 2020.”
Obavijest o sjednici 9. rujna 2020.
Obavijest o sjednici 12. listopada 2020.
Obavijest o imenovanju službenice za informiranje
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka
Podaci o tijelu javne vlasti
Obavijest o sjednici 09. studenog 2020.
Obavijest o sjednici 22. prosinca2020.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Obavijest o sjednici 01. Veljače 2021.
Programsko izvješće za sezonu 2019-2020
Programsko izvješće za razdoblje od 1.1.2020 do 30.9.2020
Programsko izvješće za razdoblje od 1.1.2020 do 31.12.2020
Izvješće o ostvarenom programu GKL Rijeka 2020
Godišnji program rada GKL-a od 2021.-2023.g/a>
Godišnji program rada GKL za 2020.g. i projekcije za 2021. i 2022.g
Obavijest o sjednici 12. travnja 2021.
Programsko izvješće za razdoblje 1.1.-31.3.2021. godine
Obavijest o sjednici 21. svibnja 2021.
Programsko izvješće za razdoblje 1.1.-30.6.2021. godine
Programsko izvješće za razdoblje 1.1.-30.9.2021. godine

Obavijest o sjednici 27. rujna 2021.
Obavijest o sjednici 11. listopada 2021.
Obavijest o sjednici 15. listopada 2021.
Obavijest o sjednici 13. prosinca 2021.

I Izmjene i dopune Godisnjeg programa rada GKL Rijeka za 2021. godinu
Godisnji program rada GKL Rijeka za 2022. s projekcijama 2023. -2024. godinu
ODLUKA-I izmjene i dopune Godišnjeg programa rada GKL Rijeka za 2021
ODLUKA-Godisnji program rada GKL Rijeka za 2022. s projekcijama 2023. i 2024. godinu

Obavijest o sjednici 31. siječnja 2022.

Godisnje izvjesce 2021
Programsko izvjesce GKL Rijeka 1.1. – 31.12.2021

Natječaj za radno mjesto “Majstor tona”
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Obavijest o sjednici 08. travnja 2022.
Obavijest o sjednici 07. lipnja 2022.
Obavijest o sjednici 11. srpnja 2022.

Programsko izvješće 1.1.-30.6.2022

Financijski planovi i bilance (MS word i Adobe PDF format):

Financijski izvještaj (referentna stranica) za 2014. godinu
Bilanca za 2014. godinu
Izvještaj o obvezama za 2014. godinu
Prihodi i rashodi, primici i izdaci za 2014. godinu
Promjene u vrijednosti i obujam imovine i obveza za 2014. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Bilješke uz bilancu za 2014. godinu
Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2014. godinu
Prihodi 2016.-2018.
Prihodi 2016. – Pozicije
Rashodi 2016. – Pozicije
Rashodi 2016.-2018.
Bilješke uz PR-RAS
Obrasci financijskih izvještaja – Bilanca
Obrasci financijskih izvještaja – Obveze
Obrasci financijskih izvještaja – PR-RAS
Obrasci financijskih izvještaja – PVRIO
Obrasci financijskih izvještaja – RASF
Obrasci financijskih izvještaja – Referentna stanica
Tablice uz obvezne bilješke – BIL1
Tablice uz obvezne bilješke – BIL2
Tablice uz obvezne bilješke – BIL3
Tablice uz obvezne bilješke – BIL4
Plan nabave za 2016. godinu
Financijski izvještaj (PR-RAS) za prvo tromesječje 2016. godine
Financijski izvještaj (referentna stranica) za prvo tromesječje 2016. godine
Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
Izvještaj PR-RAS za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
Referentna stranica za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
Izvještaj PR-RAS za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine
Referentna stranica za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine
Rebalans I. Financijskog plana za 2016. godinu – konsolidirani prihodi
Rebalans I. Financijskog plana za 2016. godinu – konsolidirani rashodi
Izmjena plana nabave za 2016. godinu
Prihodi za 2017. godinu – pozicije
Rashodi za 2017. godinu – pozicije
Plan nabave za 2017. godinu
Prihodi 2017-2019
Rashodi 2017-2019
Pravilnik o provedbi postupaka nabave
Izmjene pravilnika o provedbi postupka nabave
BILANCA za godišnji izvještaj 2016
Bilješke uz Bilancu
Bilješke uz PR-RAS
OBVEZE za godišnji izvještaj 2016
P VRIO za godišnji izvještaj 2016
PR RAS za godišnji izvještaj 2016
RAS funkcijski za godišnji izvještaj 2016
Referentna stranica za godišnji izvještaj 2016
Obrazloženje prihvaćanja programskog i financijskog izvješća za 2016. godinu
Izjava o sukobu interesa – javna nabava
Odluka o prihvaćanju programskog i financijskog izvješća za prvo tromesječje 2017. godine
Pravilnik o jednostavnoj nabavi 2017. (PDF)
Financijski izvještaj PR-RAS za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine
Financijski izvještaj – referentna stranica za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine
Financijsko izvješće OBVEZE za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
Financijsko izvješće PR-RAS za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
Financijsko izvješće – referentna stranica za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017 2017. godine
Financijski izvještaj PR-RAS za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2017. godine
Financijsko izvješće – referentna stranica za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2017. godine
Plan i projekcije 2018.-2020.-izvor 1100
Plan i projekcije 2018.-2020. – ostali izvori
Rebalans I. Financijskog plana za 2017.g.
Financijski izvještaj BILANCE za 2017. godinu
Financijski izvještaj OBVEZE za 2017. godinu
Financijski izvještaj PR-RAS za 2017. godinu
Financijski izvještaj PR-RAS funkcijski za 2017. godinu
Financijski izvještaj PVRIO za 2017. godinu
Referentna stranica uz financijske izvještaje za 2017. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu
Financijski izvještaj PR-RAS za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine
Financijski izvještaj – referentna stranica za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine
Financijsko izvješće OBVEZE za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
Financijsko izvješće PR-RAS za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
Bilješke uz PR-RAS izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
Financijsko izvješće – referentna stranica za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
Financijski izvještaj PR-RAS za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2018. godine
Financijsko izvješće – referentna stranica za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2018. godine
Obrazlozenje rebalansa FP GKL Rijeka za 2018.g.
Rebalans I. FP za 2018.g.-Konsolidirani rashodi, 3. razina
Rebalans I. FP za 2018.g.-rashodi izvor 1100, 3. razina
Rebalans I. FP za 2018.g.-prihodi izvor 1100, 3. razina
Rebalans I. FP za 2018.g.-rashodi ostali izvori, 3. razina
Rebalans I. FP za 2018.g.-prihodi ostali izvori, 3. razina
Konsolidirani rashodi GKL Rijeka od 2018.-2021. godine
Obrazlozenje prijedloga FP GKL Rijeka od 2019.-2021.g.
Vanproracunski prihodi GKL Rijeka od 2018.-2021.g.
Izmjene plana nabave (2018.)
Plan nabave GKL Rijeka za 2019. godinu
Referentna stranica za financijske izvještaje za 2018.g.
Bilješke uz financijska izvješća za 2018.g.
Tablice uz obvezne Bilješke BIL.-2018.g.
Obrazac OBVEZE za 2018. godinu
Obrazac PR-RAS-funkcijski za 2018. godinu
Obrazac PVRIO za 2018. godinu
Obrazac BILANCE za 2018. godinu
Obrazac PR-RAS za 2018. godinu
Registar ugovora za 2018. godinu
Financijsko izvješće 1.1.-31.3.2019.- Referentna stranica
Financijsko izvješće 1.1.-31.3.2019.- PR-RAS obrazac
Rebalans I. FP za 2019.g.-konsolidirani rashodi, 3. razina
Rebalans I. FP za 2019.g.-konsolidirani prihodi, 3. razina II
Referentna stranica-Obrasci financijskih izvjestaja v 5.0.7
PR-RAS-Obrasci financijskih izvjestaja v 5.0.7
Financijsko izvješće 1.1.-30.6.2019.-Referentna stranica
Financijsko izvješće 1.1.-30.6.2019.-Obrazac PR-RAS
Financijsko izvješće 1.1.-30.6.2019.-Obrazac OBVEZE
Financijsko izvješće 1.1-30.9.2019.-Referentna stranica
Financijsko izvješće 1.1-30.9.2019.-PR-RAS obrazac
Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu
Financijski plan i projekcije od 2019.-2022. godine-prihodi
Financijski plan i projekcije od 2019.-2022. godine-rashodi
Rebalans II. FP za 2019. godinu-konsolidirani prihodi, 3. razina
Rebalans II. FP za 2019. godinu-konsolidirani rashodi, 3. razina

Obrazac OBVEZE za 2019. godinu
Obrazac PR-RAS za 2019. godinu
Obrazac PVRIO za 2019. godinu
Obrazac BILANCE za 2019. godinu
Obrazac PR-RAS-funkcijski za 2019. godinu
Bilješke uz financijska izvješća za 2019.g.
Tablice uz obvezne Bilješke BIL.-2019.g.
Referentna stranica za financijske izvještaje za 2019.g.

Plan nabave za 2020. godinu
Izmjene plana nabave za 2019. godinu

Odluka o usvajanju financijskog izvješća za prvi kvartal (2020.)
Odluka o usvajanju dijela viška iz 2019. godine
Financijsko izvješće 1.1.-31.3. 2020. godine – PR-RAS obrazac
Financijsko izvješće 1.1.-31.3. 2020. godine – referentna stranica

Financijsko izvješće 1.1.-30.6. 2020. godine – obrazac OBVEZE
Financijsko izvješće 1.1.-30.6. 2020. godine – obrazac PR-RAS
Financijsko izvješće 1.1.-30.6. 2020. godine – referentna stranica
Rebalans I. FP za 2020.g.-konsolidirani prihodi, 3. razina
Rebalans I. FP za 2020.g.-konsolidirani rashodi, 3. razina II

Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu

Obrasci financijskih izvještaja 01.01.-30.09.2020.
Programsko financijsko izvješće za sezonu 2019-2020. godine
Referentna stranica – financijsko izvješće za 01.01.-30.09.2020.

Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada GKL Rijeka za 2020. godinu (Ur.Br.:103/2-20)
Prijedlog Rebalansa II. Financijskog plana za 2020. godinu
Tablica Rebalans II Financijskog plana za 2020. godinu
Obrazloženje rebalansa II. financijskog plana za 2020. godinu

Financijski plan i projekcije 2021.-2023. godine-prihodi
Financijski plan i projekcije 2021-2023. godine-rashodi
Rebalans II FP za 2020. godinu-konsolidirani rashodi -3.razina
Rebalans II FP za 2020.godinu-konsolidirani prihodi-3.razina
Plan nabave za 2021. godinu

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2020. godinu
Financijski izvještaji – obrasci PR-RAS 2020.
Financijski izvještaji – obrasci P-VRIO 2020.
Financijski izvještaji – referentna stranica 2020.
Financijski izvještaji – obveze 2020.
Tablica uz Bil 2020.
Bilješke uz financijska izvješća za 2020.
Financijski izvještaji – bilanca
Financijski izvještaji – funkcijska klasifikacija
Tablica – ugovorne obveze i sudski sporovi u tijeku
Obrazloženje izvršenja financijskog plana GKL Rijeka od 1.1. -31.12.2020.godine
Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu
Referentna stranica 01.01.-31.03.2021.
Financijsko izvješće 01.01.-31.03.2021.

Financijsko izvješće 1.1.-30.6. 2021. godine – obrazac PR-RAS
Financijsko izvješće 1.1.-30.6. 2021. godine – Referentna stranica
Financijsko izvješće 1.1.-30.6. 2021. godine – obrazac Obveze

Financijsko izvješće 1.1.-30.09.2021 obrazac PR-RAS

Financijsko izvješće 1.1.-30.9. 2021. godine – Referentna stranica

Tablica Rebalans i Financijskog plana za 2021. godinu
Tablica Financijskog plana za 2022. godinu
Prijedlog Rebalansa i Financijskog plana GKL Rijeka za 2021. godinu
Prijedlog Financijskog plana za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Obrazlozenje Rebalans i Financijskog plana za 2021. godinu
Obrazlozenje Financijskog plana GKL Rijeka za 2022. s projekcijama 2023.-2024. godinu
ODLUKA-Rebalans I Financijskog plana GKL Rijeka za 2021 s obrazlozenjem
ODLUKA-Raspored Nagrade Primorsko-goranske zupanije
ODLUKA-Raspored dijela viska iz 2020. godine
ODLUKA-Prijedlog Financijskog plana GKL Rijeka za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024,.godinu
ODLUKA-Plan nabave GKL Rijeka za 2022. godinu

Rebalans I FP za 2021. godinu-konsolidirani rashodi 3 razina
Rebalans I FP za 2021. godinu-konsolidirani prihodi 3 razina
Financijski plan i projekcije – rashodi 2022.-2024
Financijski plan i projekcije – prihodi 2022.-2024

Financijsko izvjesce 01.01.-31.12.2021.- obrazac Obveze
Financijsko izvjesce 01.01.-31.12.2021.- obrazac PR-RAS
Financijsko izvjesce 01.01.-31.12.2021.- obrazac RasF
Financijsko izvjesce 01.01-31.12.2021. – Referentna stranica
Financijsko izvjesce 01.01.-31.12.2021.- obrazac PVRIO
Obrazlozenje izvrsenja financijskog plana Gradskog kazalista lutaka Rijeka za 2021
Financijsko izvjesce 01.01.-31.12.2021.- obrazac BILANCA
Sezonsko programsko financijsko izvješće za sezonu 2020./2021.
Izvjesce o ostvarenom programu GKL Rijeka za 2021
Biljeske uz fin. izvjesca 2021

Proračun za 2021.
Bilješke uz financijska izvješća za 2021.g
Plan nabave za 2022.

Financijsko izvješće 01.01.-31.03.2022.- obrazac PR-RAS
Referentna stranica 01.01.-31.03.2022.
Obrasci financijskih izvještaja 01.01.-31.03.2022.

Rebalans I FP za 2022-Konsolidirani rashodi 3 razina
Rebalans I FP za 2022-Konsolidirani priodi 3 razina
Obrazloženje rebalansa I. 2022.
I. Izmjene i dopune godišnjeg programa rada GKL Rijeka za 2022

Financijsko izvješće 1.1.-30.6.2022.-PR-RAS
Financijsko izvješće 1.1.-30.6.2022.-OBVEZE
Obrasci financijskih izvještaja
Bilješke uz financijsko izvješće 1.1.-30.6.2022.
Konsolidirani rashodi GKL Rijeka-posebni dio izvršenja FP po izvorima financiranja 1.1.-30.6.2022.
Konsolidirani rashodi GKL Rijeka – opći dio 1.1.-30.6.2022
Obrazloženje ostvarenja financijskog plana od 1.1-30.6.2022 (pdf)
Obrazloženje ostvarenja financijskog plana od 1.1-30.6.2022 (docx)
Financijsko izvješće 1.1.-30.6.2022.-Referentna stranica
Potvrda MF 1.1.-30.6.2022.

Podijeli na socijalnim mrežama
Skip to content