Temeljem članka 20. stavka 3. Statuta, Kazališno vijeće Gradskog kazališta lutaka Rijeka raspisuje
N A T J E Č A J
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice
Gradskog kazališta lutaka Rijeka

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog, humanističkog ili umjetničkog smjera, kao i stečena visoka stručna sprema s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
– najmanje pet (5) godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti ili deset (10) godina radnog staža u području kulture,
– znanje jednog stranog jezika,
– stručne, radne, organizacijske sposobnosti.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:
– životopis s opisom dosadašnjeg rada,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma u izvorniku ili ovjerenoj preslici),
– dokaz o radnom stažu u kazališnoj djelatnosti ili u području kulture (izvornik potvrde
HZMO-a ili drugi odgovarajući dokaz o radnom stažu u izvorniku ili ovjerenoj preslici u slučaju da kandidat nije državljanin Republike Hrvatske ili je radni staž ostvario u inozemstvu),
– dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslika indeksa, certifikat i sl.)
– četverogodišnji program rada Kazališta koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan
ostvarenja predloženog programa.

Za vrijeme natječajnog roka svaki kandidat ima pravo uvida u:
– Osnovni programski i financijski okvir za razdoblje 2016.-2019. godine,
– Izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te
– kadrovske i financijske pokazatelje.

Pravo na uvid u navedenu dokumentaciju može se ostvariti za vrijeme natječajnog roka svaki radni dan od 10,00 do 13,00 sati u Gradskom kazalištu lutaka Rijeka, Blaža Polića 6, u Pravnoj službi.
Podatke koje sazna uvidom kandidat ne smije javno iznositi niti objavljivati.

Imenovanje ravnatelja vrši se u skladu s odredbama čl. 27.- 29. Zakona o kazalištima („Narodne novine“ RH br. 71/06, 121/13 i 26/14).

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potpunom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Gradsko kazalište lutaka Rijeka, Blaža Polića 6, 51000 Rijeka, s naznakom “natječaj za ravnatelja – ne otvaraj”.

Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatu natječaja u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Podijeli na socijalnim mrežama
Skip to content